پست های اخیر سایت

کتاب های آنلاین انگلیسی

حس متفاوت خواندن کتاب های سه بعدی با OELL

کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید و همینجا به صورت سه بعدی ورق بزنید و بخوانید.

مخفف ها در پیام دادن

texting abbreviations

نوشتن رزومه به انگلیسی

 how to write a CV

نحوه دوستیابی در انگلیس

making friends

نحوه عذرخواهی به انگلیسی

apology

اصطلاحات انگلیسی با مثال

Idioms-in-English

خرافات در انگلیس

superstitions

تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

British-English-and-american-English

فوتبال در فرهنگ انگلیسی

British culture-football