مکالمه های رایج برای موقعیت ها و مکان های مختلف

بر اساس سطح شما، نمونه های مختلفی از مکالمات رایج ، همراه با عکس،فیلم،فایلهای صوتی و توضیح لغات جدید

لکچر انگلیسی آماده

بر اساس سطح خودتان، موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید.

at the restaurant

تیر ۵, ۱۳۹۷

calling a friend

تیر ۵, ۱۳۹۷

نمونه مکالمه زبان

Where to buy a Used Car

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

Visiting a Travel Agent

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

describing in English

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

Giving Directions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

Request

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

Talking about sports

خرداد ۵, ۱۳۹۷

at the restaurant/cafe

خرداد ۵, ۱۳۹۷

at the restaurant

تیر ۵, ۱۳۹۷

0

Giving Directions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

calling a friend

تیر ۵, ۱۳۹۷

0

Where to buy a Used Car

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

4

Visiting a Travel Agent

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

describing in English

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

Giving Directions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

calling a friend

تیر ۵, ۱۳۹۷

0

Where to buy a Used Car

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

4

describing in English

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

Giving Directions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

at the restaurant/cafe

خرداد ۵, ۱۳۹۷

0

calling a friend

تیر ۵, ۱۳۹۷

0

Where to buy a Used Car

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

4

Talking about sports

خرداد ۵, ۱۳۹۷

0

at the restaurant/cafe

خرداد ۵, ۱۳۹۷

0

Request

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

0

Talking about sports

خرداد ۵, ۱۳۹۷

0

at the restaurant/cafe

خرداد ۵, ۱۳۹۷

0