برگزاری جلسات بحث آزاد

Free Discussion

موضوعات قابل بحث و جذاب، برای شما ارسال شده، در مورد آن تحقیق و خود را آماده بحث کنید. سپس هر هفته کلاس ها به صورت حضوری برگزار شده و شما
می توانید دانش خود را به اشتراک بگذارید.

برای هماهنگی کلاس ها، تماس بگیرید.

09120249510

سفارش دوره بحث آزاد